Secretar al comunei – Primăria comunei Olteni, judeţul TeleormanSecretar al comunei

Primăria comunei Olteni, judeţul Teleorman

8 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Olteni, judeţul Teleorman.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;

c)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici ,(r 2), cu modificarile si completarile ulterioare-Monitorul Oficial nr.365 din 9 mai 2007;
2.Legea nr.215/2001 a administratiei pubice locale , cu modificarile si completarile ulterioare-Monitorul Oficial nr.123 din 20 februarie 2007;
3.Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali , cu modificarile si completarile ulterioare-Monitorul Oficial nr.912 din 7 octombrie 2004;
4.OG nr. 28/2008 privind registrul agricol , cu modificarile si completarile ulterioare-Monitorul Oficial nr.628 din 29 august 2008;
5.OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare-Monitorul Oficial nr.569 din 30 iunie 2006;
6.HGR nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,- Monitorul Oficial nr.146 din 28 februarie 2007;
7.Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire , in natura sau prin echivalent , a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, – Monitorul Oficial nr.278 /13.05.2013;
8.HGR nr.401/2013 pentru aplicarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire , in natura sau prin echivalent , a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, – Monitorul Oficial nr.393 /29.06.2013;
9.Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicata –Monitorul Oficial nr.1 din 5 ianuarie 1998 – cu modificarile si completarile aduse de : OUG nr. 1 din 23 ianuarie 1998 ;Legea nr.54 din 2 martie 1998 ;Legea nr. 218 din 25 noiembrie 1998 ;Legea nr. 215 din 23aprilie 2001 ; OUG nr. 102 27 iunie 2001 ;Legea nr.545 din 17 octombrie 2001 ;HGR nr.1172 din 21 noiembrie 2001 ;Legea nr. 400 din 17 iunie 2002 ;Legea nr.247 din 19 iulie 2005 ; Legea nr. 358 din 6 decembrie 2005 ;OUG nr.209 din 22 decembrie 2005 ; Legea nr. 263 din 27 iunie 2006 ;Legea nr.341 din 17 iulie 2006 ; Legea nr.47 din 13 martie 2007 ; Legea nr.340 din 3 decembrie 2007;
10.Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere ,solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 –Monitorul oficial nr. 8 din 12 ianuarie 2000 – cu modificarile si completarile aduse de OUG nr. 2din 4 ianuarie 2001;OUG nr. 102 din 27 iunie 2001; Legea nr. 400 din 17 iunie 2002 ;Legea nr.204 din 26 mai 2004 ;Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 ;OUG nr.127 din 15 septembrie 2005;OUG nr. 139 din 5 octombrie 2005; Legea nr. 38 din 1 martie 2006 .
11.HGR nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor – Monitorul Oficial nr. 732/11.08.2005, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare – MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001.
13. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare – MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998.
14. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 525/27.08.2007.
15. Legea 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2012.
16. Constitutia Romaniei

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job