Secretar al comunei – Primăria Comunei NiculeştiSecretar al comunei

Primăria Comunei Niculeşti

4 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Niculeşti, judeţul Dâmboviţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

oLegea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr.544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
oH.G.nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
oOrdonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
oOrdonanta nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
oOrdonanţa Guvernului nr. 35/2002 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată;
oLegea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publică.
oOrdinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
o Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
o Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
oO.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
oO.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
oLegea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
oLegea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
oLegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
oLegea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
o Constituția Romaniei

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job