Secretar al comunei – Primăria Comunei Mînzăleşti, judeţul BuzăuSecretar al comunei

Primăria Comunei Mînzăleşti, judeţul Buzău

3 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Mînzăleşti, judeţul Buzău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Constituţia României
– Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completările ulterioare;
– Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională in administratia publica;
– Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanţa nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice central si locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila – republicata;
– Hotararea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;
– Ordonanta nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job