Secretar al comunei – Primăria Comunei MârșaniSecretar al comunei

Primăria Comunei Mârșani

19 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Mârşani, judeţul Dolj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 februarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 februarie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 22 februarie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

I. TEMATICA CONCURSULUI:
1. Reglementări privind Constituţia României
2. Reglementări privind funcţia publică
3. Reglementări privind codul de conduită al funcţionarilor publici
4. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor din administraţia publică
5. Reglementări privind Codul Muncii
6. Reglementări privind Contenciosul administrativ
7. Reglementări privind aleşii locali
8. Reglementări privind proprietatea publică
9. Reglementări privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale

II. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
– Constituţia României
– Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală (r2) cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare
– Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare.
– OG nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job