Secretar al comunei – Primăria comunei Licurici, judeţul GorjSecretar al comunei

Primăria comunei Licurici, judeţul Gorj

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Licurici, judeţul Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constituţia României, republicată;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată(r1);

– Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,(r1) cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

– O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;

– O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;

– Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, actualizată , cu modificările şi completările ulterioare;

– O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,actualizată, cu modificările şi completările ulterioare ;

– Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată,(r1) cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.119 /1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată(r2),cu modificările şi completările ulterioare;

– O.G. nr 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fondului funciar, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;

-Legea nr. 165/2013 , Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv pe perioada regimului comunist în România, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare ;

– Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

-Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (r) privind Codul civil, republicată(r1), cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job