Secretar al comunei – Primăria Comunei Letca NouăSecretar al comunei

Primăria Comunei Letca Nouă

14 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al Comunei Letca Nouă, Judeţul Giurgiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constituţia României;
-Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale;
– O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
-Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici;
-Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
-Legea nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii;
-Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
-Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal;
-Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice;
-Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil;
– H.G. nr. 395/2016, privind normele de aplicare ale Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice;
-Legea nr. 18/1991, republicată, Legea fondului funciar;
-H.G. nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;
– O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
– H.G. nr. 168/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
– Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
– Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;
– Legea nr. 277/2010, republicată, privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
– Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
– Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
– Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
– Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
– Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali;
– O.G. nr. 28/2008, privind registrul agricol.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job