Secretar al comunei – Primăria comunei Lelese, judeţul HunedoaraSecretar al comunei

Primăria comunei Lelese, judeţul Hunedoara

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Lelese, judeţul Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe operare PC – nivel de bază;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iunie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 iunie 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 20 iunie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia Romaniei;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 554/2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind Registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
Ordonanta Guvernului 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotararea Guvernului nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 287/2009 -Codul civil: art. 375-378, art. 858-875,art. 1836-1885;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job