Secretar al comunei – Primăria Comunei HorgeștiSecretar al comunei

Primăria Comunei Horgești

27 iunie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Horgeşti, judeţul Bacău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • cunoştinţe operare PC, nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 august 2017, ora 109:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 01 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României ;
Legea nr.215/2001 privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ;
Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr.554/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici ;
O.G. nr.33/2002 privind reglemantarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job