Secretar al comunei – Primăria comunei Herăşti, judeţul GiurgiuSecretar al comunei

Primăria comunei Herăşti, judeţul Giurgiu

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a administratiei pubice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare;
6. HGR nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
7. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania;
8. HGR nr. 401/2013 pentru aplicarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania;
9. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 cu modificarile si completarile ulterioare;
11. HGR nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 213 /1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
15. Legea 98/2016 privind achizitiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
16. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job