Secretar al comunei – Primăria comunei Ghimeş-Făget, judeţul BacăuSecretar al comunei

Primăria comunei Ghimeş-Făget, judeţul Bacău

29 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ghimeş-Făget, judeţul Bacău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
  În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
  a)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  b)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative; c)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

IV. Bibliografie concurs:
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modicările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modicările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modicările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modicările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modicările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modicările şi completările ulterioare;
8. Ordonanta Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
9. Ordonanţa Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
10. Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;
11. Legea nr.554/2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job