Secretar al comunei – Primăria Comunei Gherăești


Secretar al comunei

Primăria Comunei Gherăești

11 martie 2016

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr 7/2004, privind Codul de consuita a functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
 4. – cap II – consiliile locale
 5. – cap III -Primarul si Viceprimarul
 6. – cap IV – Institutiile, serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului
 7. – cap IX – Actele administratiei publice locale si comunicarea acestora
 8. – cap X – Secretarii unitatilor administrativ teritoriale
 9. Legea nr 393/2004 privind Statutul alesilor locali
 10. Legea nr 119/1996, republicata, cu privire la actele de stare civila, cu modificările şi completările ulterioare
 11. HG nr 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilorin materie de stare civila
 12. Ordonanta Guvernului nr 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificările şi completările ulterioare
 13. Ordonanta Guvernului nr 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

 

Apply for this Job