Secretar al comunei – Primăria Comunei DobrosloveniSecretar al comunei

Primăria Comunei Dobrosloveni

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar comunei Dobrosloveni, judeţul Olt.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • cunoştinţe de operare PC – nivel bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 aprilie 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 13 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999 – Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare
O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile publice, cu completările ulterioare;
Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice
Hotarare nr. 395 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicxare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job