Secretar al comunei – Primăria comunei Denta, judeţul TimişSecretar al comunei

Primăria comunei Denta, judeţul Timiş

12 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Denta, judeţul Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, revizuita;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a Funcţionarilor Publici, republicată;
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 115/2015 privind alegerea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, pentru modificarea Legii nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilori locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 119/1996 privind Actele de Stare Civilă, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administratiă publică, republicată;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, republicată;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv de către stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale, modificată;
Ordonanţa Guvernului României nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului României nr. 53/2002 privind Statutul – cadru al Unităţii Administrativ – Teritoriale, modificată;
Hotărârea Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de Stare Civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job