Secretar al comunei – Primăria Comunei Dănicei, judeţul VâlceaSecretar al comunei

Primăria Comunei Dănicei, judeţul Vâlcea

7 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Dănicei, judeţul Vâlcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (windows, word, excel, internet explorer, utilizare microsoft outlook) – nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 aprilie 2018, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 11 aprilie 2018, ora 13:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Constituţia României, republicată;
4. Legea 7/2004 privind Codul de conduita al funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările si completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;;
7. Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public;
9. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu modificările si completările ulterioare.
10. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila ,republicata.
11. Legea nr.416/2001 republicată privind venitul minim garantat;
12. Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
14. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
16. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
21. Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job