Secretar al comunei – Primăria Comunei CoteanaSecretar al comunei

Primăria Comunei Coteana

27 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Coteana, judeţul Olt.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 27 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.


-Constitutia Romaniei;
-Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta nr. 28/2008, privind registrul agricol,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legae nr. 119/1996 cu privire la actele de satre civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job