Secretar al comunei – Primăria Comunei Corbiţa, judeţul VranceaSecretar al comunei

Primăria Comunei Corbiţa, judeţul Vrancea

16 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Corbiţa, judeţul Vrancea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative; c)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 – republicată;
2. Legea privind statutul funcţionarilor publici, nr. 188/1999 – (cu modificările şi completările ulterioare);
3. Codul de conduită al funcţionarilor publici, Legea nr. 7/2004 – (cu modificările şi completările ulterioare);
4. Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor nr. 27/2002 – (cu modificările şi completările ulterioare);
5. Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică, nr. 52/2003 – (cu modificările şi completările ulterioare);
6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 – (cu modificările şi completările ulterioare);
7. Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali- (cu modificările şi completările ulterioare);
8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica – (cu modificările şi completările ulterioare);
9. Legea nr. 213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia – (cu modificările şi completările ulterioare);
10. Constituţia României.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job