Secretar al comunei – Primăria Comunei CiacovaSecretar al comunei

Primăria Comunei Ciacova

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ciacova, judeţul Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Instituţiei Prefecutului – judeţul Timiş;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea 215/2001 – (r1) Legea administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 188/1999 – (r2) Statutul funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 7/2004 – (r1) privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea 119/1996 – (r1) privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta Guvernului – 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta Guvernului – 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea 208/2015 – privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor , precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările uterioare;
Legea 393/2004 – privind Statutul aleşilori locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;
Legea 52/2003 – (r1) privind transparenţa decizională in administratiă publică, republicată;
Ordonanţa Guvernului 53/2002 privind Statutul – cadru al Unităţii Administrativ – Teritoriale, modificată;
HG 64/2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de Stare Civilă;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job