Secretar al comunei – Primăria Comunei Ceru Băcăinţi, judeţul AlbaSecretar al comunei

Primăria Comunei Ceru Băcăinţi, judeţul Alba

11 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ceru Băcăinţi, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală.
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare..
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Legea nr.119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile uletrioare.
6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
7. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică .
8. O.G.nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
9. O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002.
10.Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. O.G nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.233/2002.
12. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
13.Ordonanta Guvernului nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice , cu modificarile si completarile ulterioare.
14. Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job