Secretar al comunei – Primăria comunei Cerbăl, judeţul HunedoaraSecretar al comunei

Primăria comunei Cerbăl, judeţul Hunedoara

15 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Cerbăl, judeţul Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe operare pe calculator – nivel de bază.
  În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
  a)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  b)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
  c)persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 martie 2019, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 19 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală cu toate completările şi modificările ulterioare;
Constitutia Romaniei revizuită
Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici cu toate completările şi modificările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
Ordonanţa de Guvern nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu toate completările şi modificările ulterioare;
Legea 17/2014 – privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;
Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 287/2009 -Codul civil: art. 375-378, art. 858-875,art. 1836-1885;
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu toate completările şi modificările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate completările şi modificările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică.;
Legea nr. 393/2004 – statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job