Secretar al comunei – Primăria Comunei CârnaSecretar al comunei

Primăria Comunei Cârna

7 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Cârna, judeţul Dolj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constitutia Romaniei;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare,
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
4.Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali , cu modificarile si completarile ulterioare
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare .
8. Legea nr . 213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si complatarile ulterioare .
9. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare .
10. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
11. H.G.nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
12. Ordonanta nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
13. OUG nr. 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite, cu modificarile si complatarile ulterioare .
14. Legea nr. 119 /1996 privind actele de stare civilă si Normele metodologice de aplicare a acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
15. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
16. Legea nr. 16 /1996 a Arhivelor Nationale , cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job