Secretar al comunei – Primăria Comunei Bozioru, judeţul BuzăuSecretar al comunei

Primăria Comunei Bozioru, judeţul Buzău

19 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bozioru, judeţul Buzău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (R2), cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (R), cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, (R), cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare
8. Titlul VI – Proprietatea publica din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
9. Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
10. O.G.35/2002 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
11. O.G.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job