Secretar al comunei – Primăria Comunei Bivolari, judeţul IaşiSecretar al comunei

Primăria Comunei Bivolari, judeţul Iaşi

23 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bivolari, judeţul Iaşi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constitutia Romaniei;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
4. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:
– Capitolul II Consiliile locale
– Capitolul III Primarul si viceprimarul
– Capitolul IV Institutiile, serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului
– Capitolul IX Actele Autoritatii administratiei publice locale si comunicarea acestora
– Capitolul X Secretarii unitatilor administrative – teritoriale
5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare:
6. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare:
7. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:
8. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare:
9. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job