Secretar al comunei – Primăria Comunei BaruSecretar al comunei

Primăria Comunei Baru

6 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Baru, judeţul Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2017, ora 10:00: proba scrisă – sediul Instituţiei prefectului judeţului Hunedoara;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României;
Legea nr. 554/2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi Normele metodologice de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
Noul Cod Civil art.375-378,art.858-875, art.1836-1885
Noul Cod de Procedură Civilă art.94-97,art.148-151,art.205-210
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 privind Registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare
Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi infiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Ordonanta Guvernului 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job