Secretar al comunei – Primăria Comunei BâlteniSecretar al comunei

Primăria Comunei Bâlteni

7 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Bîlteni, judeţul Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
6.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
7.Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
8.Legea nr.544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public;
9.Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
10.Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare.
11.Legea 119/1996 privind Actele de Stare Civila ,republicata,modificata si completata.
12.Ordonanta Guvernului Romaniei nr.28/2008 privind registrul agricol,cu modificarile si completarile ulterioare.
13.Hotararea Guvernului Romaniei nr 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila.
14. Ordonanta Guvernului Romaniei nr.53/2002 privind Statutul cadru al Unitatii Administrativ Teritoriale,modificata.
15.Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
16.Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
17.Legea 10/1995 privind calitatea in constructii republicata;
18.Legea 227/2015 privind codul fiscal –titlul IX;
19.Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
20.Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificarile ulterioare;
21.Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice,a functiilor publice si in mediul de afaceri,prevenirea si sanctionarea coruptiei;
22.Hotararea nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.227/2015 privind codul fiscal –titlul IX;
23.Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
24.Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
25.Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a legii 268/2001 privind privatizarea societatilor comercialece detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.
26.Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job