Secretar al comunei – Primăria Comunei ArcaniSecretar al comunei

Primăria Comunei Arcani

10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Arcani, judeţul Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
– Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţie;
– Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanta Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job