Secretar al comunei – Primăria Comunei PardoşiSecretar al comunei

Primăria Comunei Pardoşi

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Pardoşi, judeţul Buzău.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 februarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 18 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constitutia României
2. Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările si completarile ulterioare
3. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită al functionarilor publici, cu modificările si completarile ulterioare
4. Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificările si completarile ulterioare
5. Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificările si completarile ulterioare
6. Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completarile ulterioare
7. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările si completarile ulterioare
8.Legea nr.24/200 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările si completarile ulterioare
9.Ordonanta nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările si completarile ulterioare
10.Ordonanta nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.726, fax 0374/112.727.

Apply for this Job