Secretar al comunei – Primăria comunei Dideşti, judeţul TeleormanSecretar al comunei

Primăria comunei Dideşti, judeţul Teleorman

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Dideşti, judeţul Teleorman.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr.365 din 9 mai 2007;
2. Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată – Monitorul oficial nr.525 din 27.08.2007;
3. Constituţia României, republicată – Monitorul Oficial nr.767 din 31 octombrie 2003;
4. Legea nr.215/2001 a administratiei pubice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr.123 din 20 februarie 2007;
5. Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare -Monitorul Oficial nr.912 din 7 octombrie 2004;
6. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr.628 din 29 august 2008;
7. O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr.569 din 30 iunie 2006;
8. H.G.R. nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica – Monitorul Oficial nr.146 din 28 februarie 2007;
9. Legea nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire , in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania – Monitorul Oficial nr.278 din 17 mai 2013;
10. H.G.R. nr.401/2013 pentru aplicarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania – Monitorul Oficial nr.393 din 29 iunie 2013;
11. Legea 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr.1 din 5 ianuarie 1998
12. Legea nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 – Monitorul oficial nr.8 din 12 ianuarie 2000
13. H.G.R. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul Oficial nr.732 din 11 august 2005
14. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr.663 din 23 octombrie 2001.
15. Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998.
16. Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Monitorul oficial nr.339 din 18 mai 2012.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job