Secretar al comunei – Primăria Comunei Tetoiu, judeţul VâlceaSecretar al comunei

Primăria Comunei Tetoiu, judeţul Vâlcea

22 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Tetoiu, judeţul Vâlcea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iulie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 25 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

• Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici
•Legea nr. 215/2001, a administarţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia locală, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila,modificata si completata.
• Legea 18/1991,legea fondului funciar, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
• H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea regulamentului privind
procedura de constituire , atributiile si fuctionalitatea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
• Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job