Secretar, administrator patrimoniu, auditor public (3 posturi) – Universitatea Naţională de Arte din BucureştiSecretar, administrator patrimoniu, auditor public (3 posturi)

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• secretar gr. I: 1 post – Serviciul Secretariat – Social – Arhivă
• administrator patrimoniu gr. I (inginer constructor specialitatea construcții civile ,industriale si agricole): 1 post – Direcția Tehnic-Administativă-Achiziții
• auditor public gr. I: 1 post – UNAB

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1 . secretar gr. I
• studii superioare de licentă
• vechime totală de minim 3 ani
• cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză – scris, citit, conversat, nivel avansat)
• abilități de comunicare și muncă în echipă, dinamism, perseverență, preocupare pentru calitatea muncii, rezistență la munca in condiții de stres, creativitate, adaptabilitate, initiative;
• capacitate de analiză si sinteză.

2. administrator patrimoniu gr. I (inginer constructor specialitatea construcții civile ,industriale si agricole)
• absolvent cu licență al unei Facultăți de Construcții în specializarea Construcții, Civile, Industriale și Agricole,
• vechime de cel puțin 3 ani in funcția de inginer constructor in domeniul postului (specialitatea Construcții, Civile, Industriale și Agricole),
• dovedită in ultima perioadă a activității; cunoasterea medie a lucrului pe calculator in programele Microsoft Office – Word, Excell, Power Point și întocmire devize

3. auditor public gr. I
• studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă,
• atestat de auditor intern,
• vechime de minim 10 ani în muncă,
• vechime de minim 5 ani în domeniul postului,
• cunostințe de operare calculator: Word ,Excel

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2019, ora 12.00 termen limită de depunere a dosarelor;

Secretar gr. I
probă scrisă în data de 06.05.2019, ora 12,00
interviu în data de 10.05.2019, ora 11,00

Administrator patrimoniu gr. I (inginer constructor specialitatea construcții civile ,industriale si agricole)
probă scrisă în data de 06.05.2019, ora 09,00
interviu în data de 10.05.2019, ora 09,00

Auditor public gr. I
probă scrisă în data de 06.05.2019, ora 14,00
interviu în data de 10.05.2019, ora 13,00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Gral. Constantin Budişteanu nr. 19, sectorul 1, telefon: 021/312.72.84, e-mail resurseumane@unarte.org.

descarca: GUV.docx 57KB DOCX

Apply for this Job