Sanitar principal (10 posturi) – Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila", BucureştiSanitar principal (10 posturi)

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, Bucureşti

2 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, Bucureşti, organizează concurs. în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 124/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, cu modificările şi completările ulterioare în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, pentru încadrarea a zece posturi militare de Sanitar principal (cu studii postlieeale) – funcţie de subofiţer – prevăzute în: Secţia chirurgie generală II, Secţia clinică oftalmologie, Secţia clinică ORL, Secţia clinică neurologie, Secţia clinică psihiatrie, Secţia oncologie medicală/Centrul de boli oncologice, Secţia radioterapie/Centrul de boli oncologice, Secţia clinică boli infecțioase, Secţia pneumologie şi Compartimentul terapie intensivă coronarieni/Centrul de boli cardiovasculare.

Persoanele care vor fi declarate „admis“ în urma desfăşurării concursului pentru încadrarea posturilor vacante, vor fi chemate în activitate ca subofiţer, cu gradul maxim de plutonier adjutant principal şi vor dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M30/2012.

în vederea încadrării celor 10 posturi vacante de sanitar principal pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate candidaţii care provin din:

– subofiţeri în rezervă;

– soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;

-persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.

 • Condiţiile generale şi specifice

Candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 1. au cetăţenie română;
 2. au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
 3. nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
 5. nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
 6. nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare:
 7. nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare,
 8. nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă se află la una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
 9. îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii. în vederea chemării/rechemării în activitate;
 10. îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune:
 11. candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
 12. au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
 13. deţin diplomă de bacalaureat;
 14. sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ postliceale sanitare acreditate;
 15. deţin diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
 16. deţin certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – specialitatea medicină generala, avizat şi valabil la data concursului; certificatul va fi însoţit de avizul anual (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist) sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical – medicină generală);
 17. deţin grad cel mult plutonier adjutant principal, pentru persoanele rechemate în activitate;
 18. sunt declaraţi „apt“ în urma examinării medicale;
 19. sunt declaraţi „admis“ în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.

Concursul se va desfăşura astfel: proba scrisă în data de 09.01.2019, ora 09,00 la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 05.11.2018 -16.11.2018.

Concursul constă în următoarele etape – înscrierea la concurs; verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs; selecţia candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini; testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, afişarea rezultatelor finale.

Testele eliminatorii de aptitudini constau în – examinare medicală, evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică.

Examinarea medicală se desfăşoară în perioada 05.12.2018 -12.12.2018, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/mstituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare m activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.114/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 25 noiembrie 2014.

Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate.

Evaluarea psihologică se realizează în conformitate cu metodologia şi criteriile prevăzute de actele normative specifice care reglementează efectuarea acesteia la selecţia pentru intrarea în sistemul militar.

Evaluarea nivelului de pregătire fizică se realizează conform Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

Relaţii suplimentare pe site-ul www.scumc.ro la rubrica „Cariere“ şi la secretarul comisiei de concurs din S.U.U.M.C. „Dr. Carol Davila“, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sectorul 1, telefon 021.319.30.51 – 61, interior 162.

Apply for this Job