Responsabil juridic și responsabil tehnic (2 posturi) – Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - U.E.F.I.S.C.D.I.Responsabil juridic și responsabil tehnic (2 posturi)

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – U.E.F.I.S.C.D.I.

10 octombrie 2019

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – U.E.F.I.S.C.D.I. organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă ne/determinată a funcţiilor contractuale vacante/temporar vacante de:

 1. responsabil juridic în cadrul Compartimentului Juridic, Armonizare Legislativă și Contencios (funcție vacantă);
 2. responsabil tehnic resurse umane în cadrul Compartimentului Resurse Umane (funcție temporar vacantă).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • responsabil juridic în cadrul Compartimentului Juridic, Armonizare Legislativă și Contencios – timp de lucru – 4 ore/zi:
  • studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în muncă – minimum 5 ani;
  • cunoștințe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer);
  • cunoașterea unei limbi străine la un nivel minimum B1 (Europass).
 • responsabil tehnic resurse umane în cadrai Compartimentului Resurse Umane – timp de lucra – 8 ore/zi, durată determinată (până la revenirea pe post a titularului din concediu îngrijire copii):
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (avantaj studii juridice);
  • vechime în muncă – minimum 5 ani;
  • să posede cunoștințe solide în domeniul dreptului muncii;
  • experiență relevantă în gestionarea problemelor diverse privind raporturile de muncă;
  • cunoștințe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, programe salarizare);
  • cunoașterea unei limbi străine la un nivel minimum B1 (Europass).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 noiembrie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă – Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, et. 4, camera 425, sectorul 1;
 • 11 noiembrie 2019, ora 10.00: interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul U.E.F.I.S.C.D.I. din Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 021.308.05.25.

Apply for this Job