Regizor scenă S II și muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor M/G – Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, Judeţul DâmboviţaRegizor scenă S II și muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor M/G

Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa

11 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Teatrul Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată vacante, astfel:

 1. regizor scenă S II;
 2. muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor M/G.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • regizor scenă S II:
  • studii superioare (diplomă de licență) în domeniile: științe inginerești (toate specializările din ramura – ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației și din ramura – inginerie electrică, electronică și telecomunicații), științe sociale (specializările – științele comunicării), științe umaniste și arte (ramura arte – specializările teatru și artele spectacolului);
  • vechime în muncă de minimum 1 an;
  • experiență în regia de scenă pentru spectacol de teatru/operă/operetă/evenimente de minimum 1 an, dovedită cu adeverință:
  • disponibilitate la program de lucru repartizat inegal;
  • abilități de comunicare și lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverență;
  • preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistență la muncă în condiții de stres;
  • adaptabilitate, inițiativă, responsabilitate și atenție la detalii;
  • conduită etică exemplară.
 • muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor M/G III:
  • studii generale sau medii;
  • vechime în muncă de minimum 1 an;
  • apt pentru activități de manipulare decoruri, corpuri de mobilier etc. din material lemnos, fier, sârmă, plasă, alte materiale;
  • apt pentru lucru la înălțime atestat printr-un document medical;
  • abilități de comunicare și lucru în echipă, dinamism, perseverență:
  • preocupare pentru calitatea muncii, rezistență la muncă în condiții de stres;
  • adaptabilitate, inițiativă, responsabilitate și atenție la detalii;
  • conduită etică exemplară;
  • disponibilitate la program de lucru repartizat inegal și la repaus săptămânal în alte zile din săptămână, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale fiind zile lucrătoare, conform legislației specifice instituțiilor de cultură.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă :
  • 03 aprilie 2020, ura 10.00 – pentru postul vacant de regizor scenă SII;
  • 03 aprilie 2020, ora 12.00 – pentru postul vacant de muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor M; G III;
 • interviul:
  • 07 aprilie 2020, ora 10.00 – pentru postul de regizor scenă S III;
  • 07 aprilie 2020, ora 12.00 – pentru postul de muncitor din activitatea specifică mânuitor decor M; G III.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” din Târgovişte, bd. Regele Carol I, nr.43, Cod 130024, Judeţul Dâmboviţa, telefon: 0245/210.046.

Apply for this Job