Referent specialitate debutant, registrator medical (2 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă", Iaşi,Referent specialitate debutant, registrator medical (2 posturi)

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă”, Iaşi,

26 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă”, Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

• referent specialitate debutant – 1 post cu normă întreagă, definitiv vacant, în cadrul Serviciului Administrativ;
• registrator medical -1 post cu normă întreagă, definitiv vacant, în cadrul Serviciului Statistică și Informare Medicală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii:
referent specialitate debutant – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul administrativ, științe politice;
registrator medical – absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat;
cunoștințe operare PC, Word și Excel.

Vechime:
referent specialitate debutant – nu necesită vechime;
registrator medical – 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

• pentru postul de referent specialitate debutant – Serviciul Administrativ:
proba scrisă în data dc 19.03.2020, ora 09.00;
interviul în data dc 25.03.2020, ora 09.00.

• pentru postul de registrator medical – Serviciul de Statistică și Informare Medicală:
proba scrisă în data de 19.03.2020, ora 09.00:
proba practică în data dc 25.03.2020. ora 09.00;
interviul în data de 31.03.2020, ora 09.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Date de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Busuioc Mariana, Serviciul Resurse Umane în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă“, str. Cuza Vodă nr. 34, Pavilion Administrativ, tel. 0232.213.000, int. 191.
Anunţul detaliat privind desfăşurarea concursului, precum şi bibliografia de concurs sunt afişate la avizierul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă“, Iaşi şi pe site-ul www.spitalcuzavodaiasi.ro, secţiunea Ştiri şi Evenimente.

Apply for this Job