Referent S I/debutant, referent S I/debutant și muzeograf S II – Muzeul Naţional de Artă al RomânieiReferent S I/debutant, referent S I/debutant și muzeograf S II

Muzeul Naţional de Artă al României

10 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Naţional de Artă al României organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. referent S, grad I/debutant (Comunicare) (2 posturi);
 2. referent S, grad I/debutant (Educație);
 3. muzeograf S, grad II (Educație).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 • referent S, grad I/debutant (Comunicare) (2 posturi):
  • studii superioare în domeniul jurnalism, filologic, comunicare, publicitate, artelor plastice și decorative, istoria artei sau în alte domenii socio-umane;
  • minimum 6 luni vechime cu studii superioare (condiții valabile numai pentru postul de referent S, grad I);
  • cunoașterea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat: engleză sau franceză (probă scrisă eliminatorie);
  • capacitate de analiză și sinteză;
  • bună cunoaștere a mediului on-line și a celui digital de speciahtate (presă și muzee/instituții de cultură);
  • abilități pentru lucrul cu publicul;
  • abilități de comunicare cu inass-media și în social media;
  • disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program.
 • referent S, grad I/debutant (Educație):
  • studii superioare în domeniul artelor plastice și decorative, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, psihologiei, filologiei sau în alte domenii socio-umane;
  • minimum 6 luni vechime cu studii superioare (condiții valabile numai pentru postul de referent S, grad I);
  • cunoașterea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat; engleză sau franceză (probă scrisă eliminatorie);
  • abilități pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă, în special copii;
  • disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program.
 • muzeograf S, grad II (Educație):
  • studii superioare în domeniul artelor plastice și decorative, istoriei artei;
  • minimum 6 luni vechime cu studii superioare;
  • cursuri de formare în domeniul educației non-formale, psihologiei, pedagogiei sau sociologiei;
  • cunoașterea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat: engleză sau franceză (probă scrisă eliminatorie);
  • bună cunoaștere a scenei culturale bucureștene și a ofertei educative existente pentru diferite categorii de vârstă;
  • abilități pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă;
  • disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 mai 2019, ora 13.00 – termen limită de depunere a dosarelor;
 • 03 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă eliminatorie la limba străină;
 • 07 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 13 iunie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional de Artă al României din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, telefon: 021/313.17.44.

Apply for this Job