Referent, magaziner (3 posturi) – Muzeul Național al Literaturii RomâneReferent, magaziner (3 posturi)

Muzeul Național al Literaturii Române

28 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Național al Literaturii Române organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

Secția Case Memoriale:
• referent (M), treapta profesională IA -1 post. Condițiile specifice:
are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă în gestionarea, întreținerea și păstrarea bunurilor culturale de patrimoniu din case memoriale – minimum 7 ani;
abilitați de comunicare;
disponibilitate pentru lucrul peste program și în zile nelucrătoare;
cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer.

Compartimentul Administrativ, S.S.M., P.S.I.:
• magaziner (M; G) -1 post; Condițiile specifice:
are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă în gestionarea, întreținerea și păstrarea bunurilor culturale de patrimoniu din case memoriale – minimum 7 ani;
abilități de comunicare;
disponibilitate pentru lucrul peste program și în zile nelucrătoare;
cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer.

• referent (M), treapta profesională IA -1 post. Condițiile specifice:
are studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
experiență în domeniul contabilitate-casierie în instituții de cultură – minimum 10 ani;
vechime în muncă în activitatea de casier în instituții de cultură – minimum 10 ani;
experiență în activitatea de casier: întocmirea actelor de încasări și plăți; registru de casă; stabilirea soldului casei; arhivarea documentelor primare; gestionarea numerarului și a actelor de valoare; verificarea documentelor justificative primite spre înregistrare; gestionarea biletelor de transport; întocmire chitanțe pentru încasări; întocmire/completare dispoziții de plată; decont de cheltuieli; depuneri bani trezorerie; evidența cecurilor predate la trezorerie;
abilități de comunicare;
disponibilitate pentru lucrul peste program și în zile nelucrătoare;
cunoștințe operare/programare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2019, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă ;
 • 27 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional al Literaturii Române din București, Calea Griviţei nr. 64-66, sectorul 1, telefon 021/212.58.45, interior 614.

Apply for this Job