Referent III superior – Primăria Comunei Mihăileni, judeţul HarghitaReferent III superior

Primăria Comunei Mihăileni, judeţul Harghita

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Mihăileni, judeţul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de referent III, grad profesional superior la Compartimentul Agricol, Cadastru Funciar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani,
 • în cadrul concursului se desfășoară proba suplimentară de testare a cunoștințelor PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iulie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 30 iulie 2019, ora 09.00: proba suplimentară;
 • 30 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 01 august 2019, ora 12.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Mihăileni, nr. 288/a, judeţul Harghita, telefon 0266/326.063.

Apply for this Job