Referent IA/S și îngrijitor (3 posturi) – Cercul Militar Național din Ministerul Apărării NaționaleReferent IA/S și îngrijitor (3 posturi)

Cercul Militar Național din Ministerul Apărării Naționale

8 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Cercul Militar Național din Ministerul Apărării Naționale organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor următoare vacante de personal civil contractual:

 1. referent gr. IA/S, cu o vechime pe posturi cu studii superioare de 3 ani și 6 luni și vechime în muncă de 3 ani și 6 luni;
 2. îngrijitor, cu o vechime în muncă de 10 ani/ (2 posturi).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • referent gr. IA/S:
  • 31 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
  • 06 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.
 • îngrijitor:
  • 31 octombrie 2019, ora 11.00: proba practică;
  • 06 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Cercului Militar Naţional, Bucureşti, strada Constantin Mille nr. 1, sectorul 1, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare, telefon 021/313.86.80, interior 160.

descarca: Scan.pdf 475KB PDF

descarca: Scan_2.pdf 518KB PDF

descarca: Scan_3.pdf 447KB PDF

descarca: Scan_4.pdf 172KB PDF

Apply for this Job