Referent IA și bibliotecar debutant (2 posturi) – U.M. 01606 SibiuReferent IA și bibliotecar debutant (2 posturi)

U.M. 01606 Sibiu

 • Angajator: U.M. 01606 Sibiu
 • Tip angajator: No Categories
 • Categoria postului: Funcție publică
 • Județ: (vezi pe hartă)
 • Tipul postului:
 • Nivelul postului:
10 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 01606 Sibiu din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de personal civil contractual din cadrul U.M. 01606I Craiova, după cum urmează:

 1. referent IA / studii medii în microstructura Operaţii şi instrucţie din Unitatea Militară nr. 01606I Craiova;
 2. bibliotecar debutant / studii medii în microstructura Bibliotecă din Unitatea Militară nr. 01606I Craiova;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de referent IA sunt:
  1. studii medii – absolvirea învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat;
  2. nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
  3. vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 luni;
  4. cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) – nivel foarte bun;
  5. rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres.
 • Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de bibliotecar debutant:
  1. studii medii – absolvirea învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu / absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;
  2. nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
  3. nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor;
  4. cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) – nivel foarte bun;
  5. rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 aprilie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
 • 07 aprilie 2017, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M. 01606 din Sibiu, bulevardul Vasile Milea nr. 3-5, judeţul Sibiu, telefon: 0269/233.930, interior 112.

descarca: 20170306_N_-AnuntPublicareConcurs-posturi.gov_.ro-01606.doc 110KB DOC

Apply for this Job