Referent I și referent IA – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DoljReferent I și referent IA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj

16 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, contractuale, repartizate pe perioadă nedeterminată, astfel:

 • referent, treapta I – Serviciul Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții – Biroul Juridic și Relația cu Publicul cu Locul de Muncă la B.R.P. Calafat.:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani și 6 luni.
 • referent, treapta IA – Serviciul Juridic Resurse Umane Secretariat și Petiții – Biroul Juridic și Relația cu Publicul cu locul de muncă la B.R.P. Segarcea:
  • studii medii absolvite cu diplomă dc bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2019, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj din Craiova, str. C.S. Nicolaescu Plopşor nr. 4, camera 104, telefon: 0251/413.128, 0251/414.286, interior 118.

Apply for this Job