Referent financiar – contabil și cercetător ştiinţific III – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-NapocaReferent financiar – contabil și cercetător ştiinţific III

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

17 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

 1. referent financiar – contabil – în cadrul Serviciului Social;
 2. cercetător ştiinţific grad III – în cadrul Facultăţii de Horticultură.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent financiar – contabil – în cadrul Serviciului Social:
  • nu necesită vechime;
  • studii superioare în domeniul economic;
  • cunoştinţe de operare pe calculator.
 • cercetător ştiinţific grad III – în cadrul Facultăţii de Horticultură:
  • deţinerea diplomei de doctor;
  • vechime în activitatea de cercetare – dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor, conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
  • îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice funcţiei, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 6560 2012, potrivit art, 219 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 1/2011;
  • specializare în concordanţă cu structura postului pentru care candidează, specializare atestată prin diplomă de licenţă sau echivalent;
  • un articol cotat ISI, în calitate de coautor. în domeniul de specialitate al postului;
  • 7 articole ştiinţifice publicate în reviste BDI sau B+, ca prim-autor, în domeniul de specialitate al postului;
  • calitatea de membru al echipelor dc cercetare în două granturi obţinute prin competiţie;
  • certificat de competenţă lingvistică cu nivel de competenţă de minimum B2 pentru minimum o limbă de circulaţie internaţională {engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană);
  • cunoştinţe teoretice privind metodele clasice de ameliorare ale plantelor şi aplicaţii ale biotehnologiilor în ameliorarea plantelor horticole;
  • cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice pentru utilizarea unor echipamente destinate utilizării markerilor moleculari ADN la plante şi amprentării genetice prin tehnici din domeniul genomicii vegetale (extracţii ADN şi ARN automatizate, amplificare PCR, migrare electroforetică, utilizare analizator genetic);
  • cunoştinţe teoretice privind metode de analiză statistică ale datelor experimentale;
  • cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice pentru utilizarea unor softuri specifice de analiză şi interpretare ale datelor experimentale destinate utilizării markerilor moleculari la plante şi amprentării genetice prin tehnici din domeniul genomicii vegetale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 mai 2017, ora 10:30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • referent financiar – contabil – în cadrul Serviciului Social:
  • 13 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 16 iunie 2017, ora 10:00: proba interviu.
 • cercetător ştiinţific grad III – în cadrul Facultăţii de Horticultură:
  • 13 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 16 iunie 2017, ora 10:00: proba practică;
  • 21 iunie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la avizier – Clădire Rectorat-USAMV str. Mănăștur nr.3-5, camera 24, telefon 0264/596.384, interior 237 și pe site-ul universității.

Apply for this Job