Referent de specialitate (2 posturi) – Unitatea Militară 02517 CraiovaReferent de specialitate (2 posturi)

Unitatea Militară 02517 Craiova

5 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02517 Craiova, judeţul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

• 1 post de referent de specialitate, gradul III în Biroului Documentații N.S.I.P.;
• 1 post de referent debutant în Biroul Evidență Patrimoniu Imobiliar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru postul de Referent de specialitate gradul III în cadrul Biroului documentaţii NSIP:
  Nivelul studiilor: universitare cu diplomă de licenţă – INGINER în domeniul: ,,inginerie civilă,inginerie si management, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria instalaţiilor şi arhitectură într-una din specializările:
  Construcţii civile, industriale şi agricole.
  Inginerie civilă.
  Căi ferate, drumuri şi poduri.
  Ingineria instalatiilor.
  Inginerie urbană şi dezvoltare regională.
  Inginerie electrică în construcţii.
  Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală.
  Sisteme electrice.
  Electrotehnică.
  Electromecanică.
  Energetică.
  Electroenergetică
  Arhitectură.
  Vechime în muncă: minim 6 luni
  Vechime în specialitate: minim 6 luni
 • Pentru postul de referent debutant în Biroul Evidenţă Patrimoniu Imobiliar:
  Absolvirea cu diploma de bacalureat a studiilor liceale.
  Nivelul de acces la informatii clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreste sa candideze privind verificare in vederea obtinerii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau a certificatului de securitate, in situatia in care va fi declarata ’’ admisa’’.
  Limba engleza- nivel satisfacator.
  Cunostinte de operare pe calculator – Microsoft Office, Autocad – nivel bun.
  Abilitatea de negociere, spirit de initiativa, comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, rezistenta la stres.
  Vechime în muncă: fără vechime

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 august 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 august 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 02 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 04 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Unității Militare 02517 din Craiova, str. Anul 1848 nr. 98, judeţul Dolj, telefon 0251522375. int. 114, mobil 0745356284.

descarca: Anunt-concurs-2019-GOV.ro_.docx 30KB DOCX

Apply for this Job