Referent de specialitate III – Unitatea Militară Nr. 02444 SibiuReferent de specialitate III

Unitatea Militară Nr. 02444 Sibiu

25 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară Nr. 02444 Sibiu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale, vacante, de referent de specialitate, grad III în cadrul Biroului dirigenție instalații.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Absolvirea studiilor universitare de specialitate şi de licenţă sau similar(master) în unul din domeniile: Inginerie.
 2. Minim 6 luni vechime în muncă, în una din specializările inginerie și constituie un avantaj la punctaj egal, experiența în următoarele domenii: Construcții civil, industriale și agricole, Căi ferate, drumuri și poduri, Instalații pentru construcții.
 3. Abilităţi şi cunoştinţe de operare/programare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun, utilizare program desen AUTOCAD sau ARCHICAD şi program întocmire devize;
 4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată admisă;
 5. Obţinerea avizului psihologic, până la semnarea contractului, pentru stabilirea capacităţii/aptitudinii pentru muncă a personalului care lucrează în condiţii de muncă particulare precum lucrul la înălţime, pentru candidatul care la finalul concursului va fi declarat admis.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografia de concurs:

 1. Manualul dirigintelui de şantier,
 2. Ordinul nr.1496 din 2011 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier,
 3.      Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
 4.      Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii,
 5. Regulamentul privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale, nr. M 120 regulament din 12/10/2012.
 6. Hotărârea nr. 907/2016 privind Etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.106/29.12.2016.
 7. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, Indicativ P118-99.

Tematica de concurs:

 1. Obligaţii şi responsabilităţi ale investitorului.
 2. Decontarea lucrărilor executate.
 3. Recepţia lucrărilor.
 4. Elaborarea şi aprobarea devizului general.
 5. Sistemul calităţii în construcţii.
 6. Autorizarea lucrărilor de construcţii.
 7. Drepturile, obligaţiile şi răspunderile titularilor de autorizaţii.
 8. Realizarea lucrărilor, recepţia lucrărilor, stabilirea valorii definitive a lucrărilor şi justificarea cheltuielilor efectuate.
 9. Răspunderi şi sancţiuni ale investitorilor, proiectanţilor, executanţilor, specialiştilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi .
 10. Condiţii de siguranţă privind securitatea la incendiu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 10.03.2020, ora 15.00.
 • 19 martie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02444, strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, telefon 0269/210.972, interior 208.

descarca: 20200225_N_-anunt-11GUV-1.doc 57KB DOC

Apply for this Job