Referent de specialitate II și secretar șef facultate I (4 posturi) – Unitatea Militară 01512 Sibiu (Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”)Referent de specialitate II și secretar șef facultate I (4 posturi)

Unitatea Militară 01512 Sibiu (Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”)

30 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 01512 Sibiu (Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”), din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de:

 • referent de specialitate gradul II:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor umaniste și sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor 3 ani și 6 luni;
  • nivel de cunoaștere limbi străine: limba engleză, nivel CI conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine;
  • cunoștințe de operare calculator, programare calculator: nivel avansat (utilizarea programului Microsoft Office).
   • 23 septembrie 2019, ora 09.00 – proba scrisă:
   • 27 septembrie 2019, ora 09.00 – proba practică;
   • 03 octombrie 2019, ora 09.00 – interviul;
 • 3 posturi de secretar șef facultate gradul I:
  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
  • cunoștințe de operare pe calculator (pachet MS Office) dovedite prin deținerea unui certificat de competențe digitale/curs operare PC/curs utilizare sisteme de calcul/foaie matricolă;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 2 ani.
   • 23 septembrie 2019, ora 08.00 – proba scrisă,
   • 27 septembrie 2019, ora 08.00 – proba practică;
   • 03 octombrie 2019, ora 08.00 – interviul;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01512 din Sibiu, str. Revoluţiei nr. 3-5, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/432.990, interior 1140.

descarca: posturiegov.pdf 11.33MB PDF

Apply for this Job