Referent de specialitate debutant – Unitatea Militară 02543 IaşiReferent de specialitate debutant

Unitatea Militară 02543 Iaşi

26 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02543 Iaşi din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de Referent de specialitate debutant, din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii, Secţia dirigenţie lucrări.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria instalaţiilor / instalații pentru construcții / energeticǎ / electroenergeticǎ;
 2. vechime în specialitate – nu este cazul;
 3. experienţǎ şi cunoştinţe specifice domeniului Instalaţii aferente construcţiilor / Inginerie energeticǎ;
 4. cunoştinţe de operare pe calculator – Soft CAD – nivel bun, Microsoft Office – nivel bun;
 5. cunoştinţe specifice funcţiei de inginer instalaţii / reţele (tehnic, economic şi juridic);

Nivelul de acces la informaţii clasificate este „SECRET”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în conformitate cu H.G. 585/2002, în situaţia în care va fi declarată „ADMIS”.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Tematica pentru concursul de încadrare:

 1. Calitatea în ingineria instalaţiilor electrice;;
 2. Obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 3. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 4. Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 5. Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei;
 6. Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 7. Executarea lucrǎrilor de instalaţii electrice;
 8. Executarea lucrărilor de instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu;
 9. Efectuarea recepţiilor lucrǎrilor pentru construcţii şi instalaţii aferente;
 10. Efectuarea lucrǎrilor în domeniile energeticǎ / electroenergeticǎ.

            Bibliografia pentru concursul de încadrare:

 1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
 3. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;
 7. I7-2011 – Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;
 8. PE116-1994 – Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice;
 9. P118/3-2015 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a II-a. Instalaţii de stingere;
 10. NP061-2002 – Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;
 11. C56-2002 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 30 martie 2020, ora 09.30: proba scrisă;
 • 03 aprilie 2020, ora 09.30: proba practică;
 • 09 aprilie 2020, ora 09.30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul U.M. 02543, Iaşi, Str. Aeroportului nr. 2, județul Iași, telefon 0232/473.889 sau 0232/473.890, interior 0202.

descarca: 20200225_N__AnuntConcursReferent-Specialitate-Debutant-SDL-posturigov.docx 32KB DOCX

Apply for this Job