Referent de specialitate debutant (2 posturi) – Unitatea Militară 02039 ConstanțaReferent de specialitate debutant (2 posturi)

Unitatea Militară 02039 Constanța

10 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02039 Constanța, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contactule, vacante, după cum urmează:

1. „Referent de specialitate debutant în compartiment asistență psihologică la structuri de sprijin decizional”
2. „Referent de specialitate debutant în birou coordonare activități de garnizoană la secție coordonare activități de garnizoană și reprezentare”

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru postul de „REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT ÎN COMPARTIMENT ASISTENȚĂ PSIHOLOGICĂ”:
1. Studii superioare de lungă durată (4 ani cu diplomă de licenţă) sau absolvent învăţământ tip Bologna finalizat – 3 ani studii universitare de licenţă + 2 ani studii universitare masterale, în domeniul psihologie/ psihosociologie/ psihologie şi asistenţă socială;
2. Atestat cu drept de liberă practică în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale – în supervizare;
3. Nivelul de acces la informaţii clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
4. Spirit de echipă, iniţiativă, perseverenţă, discreţie, rezistenţă la efort intelectual îndelungat.

pentru postul de „REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT ÎN BIROU COORDONARE ACTIVITĂȚI DE GARNIZOANĂ LA SECȚIE COORDONARE ACTIVITĂȚI DE GARNIZOANĂ ȘI REPREZENTARE”:
1. Studii superioare de lungă durată (4 ani cu diplomă de licenţă) sau absolvent învăţământ tip Bologna finalizat – 3 ani studii universitare de licenţă (cu diplomă de licență) + studii universitare masterale – 2 ani studii (cu diplomă de master), în domeniul filologie (facultatea de litere), limbi străine, relații publice, comunicare;
2. Cunoștințe de operare tehnică de calcul (exploatare periferice și proceduri de lucru în rețea), experiență în operarea programului OFFICE (Word, Excel, Power Point), procesare texte, tehnoredactare computerizată.– nivel: cel puțin BUN.
3. Nivelul de acces la informaţii clasificate este „SECRET DE SERVICIU” (prevăzut în fișa postului), fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
4. Spirit de echipă, iniţiativă, perseverenţă, discreţie, rezistenţă la efort intelectual îndelungat, adaptarea la noutăţile legislative în domeniu, comunicare eficientă cu personalul.
5. Păstrarea confidențialității datelor și informațiilor cu caracter militar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 decembrie 2019, ora 15:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 16 ianuarie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul U.M. nr. 02039, Constanța, Strada Fulgerului nr. 99, telefon 0241.655.650, interior 118,173, 269.

descarca: 20191204_N_A_Continut-anunt-posturi.gov-MAIl-2039-1.doc 113KB DOC

Apply for this Job