Referent de specialitate debutant – U.M. 02150, BucureștiReferent de specialitate debutant

U.M. 02150, București

5 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 02150, București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concursul pentru ocuparea postului vacant de personal civil de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului sisteme tehnice sprijin în Secția comunicații din Serviciul comunicații și informatică la locțiitorul pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale din U.M. 02150 București.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. absolvirea de studii superioare cu diplomă de licență;
2. vechime în specialitate – fără vechime;
3. vechime în muncă – fără vechime;
4. nivelul de acces la informații clasificate este ,,Secret”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
5. apt medical;
6. cunoștințe de operare pe calculator – Microsoft Office: (Word, Excel, Power Point);
7. abilitatea de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de iniţiativă, adaptare rapidă la schimbări de orice natură, exprimare logică, clară, precisă şi concisă, rezistenţă la efort psihic, spirit de echipă, capacitate de autoperfecționare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 august 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 11 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02150, Şoseaua București-Ploiești, Km. 10,5, Sector 1, Bucureşti, telefon contact 021/3194020 interior 165.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

descarca: Anunț-GOV.doc 79KB DOC

Apply for this Job