Referent de specialitate debutant și referent de specialitate I – Unitatea Militară Nr. 02444 SibiuReferent de specialitate debutant și referent de specialitate I

Unitatea Militară Nr. 02444 Sibiu

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară Nr. 02444 Sibiu organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale, vacante, de:

 1. referent de specialitate debutant în cadrul Biroului implementare proiecte NSIP;
 2. referent de specialitate gr. I din cadrul Biroului Dirigenţie Construcţii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

      Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului de Referent de specialitate debutant sunt:

 1. Absolvirea studiilor universitare de specialitate şi licenţă sau similar (master) în domeniul Inginerie civilă;
 2. Nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor;
 3. Îndeplinirea condiţiilor privind studiile universitare în domeniul Inginerie civilă, într-una din specializările Construcţii civile, industriale şi agricole, Inginerie civilă, conform legislaţiei, respectiv Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier actualizat cu Ordinul nr.277/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I , nr.216 din 02/04/2012, în vederea obţinerii autorizaţiei de diriginte de şantier.
 4. Abilităţi şi cunoştinţe de operare/programare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun, utilizare program desen AUTOCAD sau ARCHICAD şi program întocmire devize;
 5. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată admisă;
 6. Obţinerea avizului psihologic, până la semnarea contractului, pentru stabilirea capacităţii/aptitudinii pentru muncă a personalului care lucrează în condiţii de muncă particulare precum lucrul la înălţime, pentru candidatul care la finalul concursului va fi declarat admis.

       Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului de Referent de specialitate gr.I sunt:

 1. Absolvirea studiilor universitare de specialitate şi licenţă sau similar (master) în domeniul Inginerie civilă;
 2. 9 ani şi 6 luni vechime în una din specializările aferente: Construcţii civile, industriale şi agricole, Inginerie civilă;
 3. Îndeplinirea condiţiilor privind studiile universitare în domeniul Inginerie civilă, într-una din specializările Construcţii civile, industriale şi agricole, Inginerie civilă, conform legislaţiei, respectiv Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier actualizat cu Ordinul nr.277/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.216 din 02/04/2012, în vederea obţinerii autorizaţiei de diriginte de şantier.
 4. Abilităţi şi cunoştinţe de operare/programare pe calculator – Microsoft Office – nivel bun, utilizare program desen AUTOCAD sau ARCHICAD şi program întocmire devize;
 5. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată admisă;
 6. Obţinerea avizului psihologic, până la semnarea contractului, pentru stabilirea capacităţii/aptitudinii pentru muncă a personalului care lucrează în condiţii de muncă particulare precum lucrul la înălţime, pentru candidatul care la finalul concursului va fi declarat admis.
 • Principalele cerinţe ale postului de Referent de specialitate debutant din cadrul Biroului implementare proiecte NSIP sunt:
  Participă la recepţia lucrărilor(proiectelor) executate(conform procedurilor NATO).
  Întocmeşte dosarele cu documentele justificative,
  Participă la întocmire caietelor de sarcini şi alte specificaţii pentru achiziţiile de documentaţii şi lucrări
  Pregăteşte documentaţia pentru ordonanţarea plăţilor
  Analizează stadiile fizice realizate comparativ cu documentaţia tehnico-economică,
  Verifică îndeplinirea condiţiilor de prezentare la recepţie a lucrărilor realizate.
 • Principalele cerinţe ale postului de Referent de specialitate gr.I din cadrul Biroului dirigenţie construcţii sunt:
  Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi.
  Verifică existenţa proiectului.
  Verifică existenţa planului calităţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrări
  Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii.
  Actualizează valoric devizul general.
  Ţine evidenţa fizic şi valoric pe poziţii de plan, obiecte, categorii de lucrări, capitole şi subcapitole comasate, pe contracte şi antreprenori/executanţi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 august 2017, ora 09:00: proba scrisă;
 • 24 august 2017, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02444, strada Piaţa Armelor nr.10, localitatea Sibiu, telefon 0269/210.972, interior 208.

Apply for this Job