Referent de specialitate debutant, muncitor calificat IV-I (8 posturi) – U.M. 02384 BucureştiReferent de specialitate debutant, muncitor calificat IV-I (8 posturi)

U.M. 02384 Bucureşti

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 02384 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale scoate la concurs posturile contractuale vacante, după cum urmează:

• referent de specialitate debutant – (3 posturi),
• muncitor calificat IV-I (mecanic utilaj II) – 1 funcție
• muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic II) – 2 funcții,
• muncitor calificat IV-I (instalator electrician I) -1 funcție,
• muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor II) -1 funcție.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• referent de specialitate debutant – (3 posturi),
studii superioare în domeniul construcții / instalații / drumuri și poduri /economic /mecanic/hidrotehnic/energetic;
vechime în specialitate – nu se cere vechime în specialitate.

• referent de specialitate debutant
studii superioare în domeniul construcții / instalații / drumuri și poduri/;
nu se cere vechime în specialitate.

• referent de specialitate debutant
studii superioare în domeniul arhitectură;
nu se cere vechime în specialitate.

• muncitor calificat IV-I (mecanic utilaj II) – 1 funcție
studii medii/generale, curs calificare mecanic utilaj;
vechime în meserie minimum 6 ani.

• muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic II) – 2 funcții,
studii medii/generale, curs calificare în meseria de lăcătuș mecanic:
vechime în meserie minimum 6 ani.

• muncitor calificat IV-I (instalator electrician I) -1 funcție,
studii medii/generale, curs calificare în meseria de electrician;
vechime în meserie minimum 9 ani.

• muncitor calificat IV-I (zugrav-vopsitor II) -1 funcție.
studii medii/generale, diplomă / curs calificare mecanic auto;
vechime m meserie minimum 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iulie 2019, ora 15:30 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 iulie 2019, ora 10:00 proba scrisă;
 • 31 iulie 2019, ora 10:00 proba interviu/practică;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la U.M. 02384. Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale situată în Tunari, Şoseaua de Centură nr. 44, judeţul Ilfov, telefon 0213516540/int. 110/104.

Apply for this Job