Referent de specialitate (2 posturi) – Unitatea Militară 02543 IaşiReferent de specialitate (2 posturi)

Unitatea Militară 02543 Iaşi

30 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02543 Iaşi din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

 1. referent de specialitate, din cadrul Biroului Achiziții Publice;
 2. referent de specialitate, din cadrul Biroului Dirigenție Instalații, Secția Dirigenție Lucrări.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent de specialitate, din cadrul Biroului Achiziții Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti / juridice / economice;
  • cunoştinţe specifice domeniului achiziţii publice (ingineresc, juridic, economic);
  • curs de specializare în domeniul achiziţiilor publice;
  • vechime în specialitate – nu este cazul;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: platforma SICAP, Microsoft Office – nivel foarte bun;
  • abilitatea de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
 • referent de specialitate, din cadrul Biroului Dirigenție Instalații, Secția Dirigenție Lucrări:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ingineria instalaţiilor / instalații pentru construcții;
  • vechime în specialitate – nu este cazul;
  • experienţǎ şi cunoştinţe specifice domeniului Instalaţii aferente construcţiilor;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Soft CAD – nivel bun, Microsoft Office – nivel bun;
  • cunoştinţe specifice funcţiei de inginer instalaţii electrice (tehnic, economic şi juridic);
  • nivelul de acces la informaţii clasificate este „SECRET”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în conformitate cu HG 585/2002, în situaţia în care va fi declarată „ADMIS”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 septembrie 2019, ora 09.30: proba scrisă;
 • 30 septembrie 2019, ora 09.30: proba practică;
 • 04 octombrie 2019, ora 09.30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul U.M. 02543, Iaşi, Str. Aeroportului nr. 2, județul Iași, telefon 0232/473.889 sau 0232/473.890, interior 0202.

 

descarca: 20190828_N__AnuntConcursReferent-Specialist-Debutant-SDL.docx 36KB DOCX

descarca: 20190828_N__AnuntConcursReferent-Specialist-Debutant-Achizitii.docx 40KB DOCX

Apply for this Job