Referent de specialitate (2 posturi) – Unitatea Militară 02517 Craiova, judeţul DoljReferent de specialitate (2 posturi)

Unitatea Militară 02517 Craiova, judeţul Dolj

19 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02517 Craiova, judeţul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • referent de specialitate debutant din cadrul Biroului dirigenţie instalaţii;
 • referent de specialitate, gradul I din cadrul Biroului documentaţii cadastrale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru postul de referent de specialitate debutant din cadrul Biroului Dirigenţie Instalaţii:
  • nivelul studiilor – universitare cu diplomă de licenţă – inginer în domeniul: inginerie civilă, inginerie şi management, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria instalaţiilor şi arhitectură intr-una din specializările:
  • construcţii civile, industriale şi agricole:
  • inginerie civilă;
  • căi ferate, drumuri şi poduri;
  • amenajări şi construcţii hidrotehnice:
  • ingineria instalaţiilor;
  • inginerie urbană şi dezvoltare regională;
  • inginerie economică în construcţii;
  • îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală;
  • sisteme electrice;
  • electrotehnică;
  • electromecanică;
  • energetică;
  • electroenergetică;
  • arhitectură.
  • vechime în muncă – fără.
 • pentru postul de referent de specialitate gradul I din cadrul Biroului Documentaţii cadastrale:
  • nivelul studiilor – universitare cu diplomă de licenţă – inginer în domeniul: „inginerie civilă, inginerie şi management, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria instalaţiilor şi arhitectură într-una din specializările:
  • construcţii civile, industriale şi agricole;
  • inginerie civilă;
  • căi ferate, drumuri şi poduri;
  • amenajări şi construcţii hidrotehnice;
  • ingineria instalaţiilor;
  • inginerie urbană şi dezvoltare regională;
  • inginerie economică în construcţii;
  • îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală:
  • sisteme electrice;
  • electrotehnică;
  • electromecanică;
  • energetică;
  • electroenergetică;
  • arhitectură;
  • să posede autorizaţie de diriginte de şantier valabilă cf. Ordinului 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriguiţilor de şantier pentru unul din domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.1: 2.2; 2.3: 2.4; 6, 8.1,8.2; 8.3; 9.1: 9.2; 9.4;
  • vechime în muncă – 6 ani şi 6 luni;
  • vechime în specialitate – 6 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 august 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 august 2018, ora 09:00: proba scrisă;
 • 16 august 2018, ora 09:00: proba practică;
 • 20 august 2018, ora 09:00: proba interviu.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Reiaţii suplimentare la sediul U.M. 02517, Craiova, persoană de contact – pil. adj. Ion Eugen, tel. 0765739901.

descarca: Anunţ-concurs-2018-2-posturi.gov_.ro_.docx 27KB DOCX

Apply for this Job